cevrimici_seminerler
“Küreselleşen dünya” ile başlayan cümleler yavaş yavaş yerini “dijitalleşen dünya” ile başlayan cümlelere bırakıyor. Ulaşımdan sağlığa, iş dünyasından tıp uygulamalarına kadar bütün alanlar dijitalleşiyor. Böyle bir ortamda akademinin ve akademik eğitiminde etkilenmesi kaçınılmaz bir durumdur. İşte bu nedenle Genç Akademik Platform olarak genç akademisyenlere yönelik online eğitimlerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimlerinde çalışmalar yapan genç akademisyenlerin ihtiyacı aynı olabileceği gibi farklı da olabilmektedir. Bundan dolayı eğitimler branşlara göre şekillenecek %100 dijital ortamda gerçekleşecektir.
Nasıl Kayıt Olurum?
Eğitimleri ve içeriklerini inceledikten sonra sayfanın aşağısında yer alan "Kayıt Ol" butonuna tıklayarak yeni sekmede açılan form aracılığıyla seçeceğiniz eğitime kayıt olabilirsiniz.
Eğitimler Nasıl Gerçekleşecek?
Eğitimler GoToWebinar üzerinden gerçekleşecektir. GoToWebinar, internet üzerinden sesli ve görüntülü eğitim, toplantı ve sunumlar yapabilme imkanı sağlayan bir dijital bir platformdur. Hiçbir yazılım indirmenize ve kurmanıza gerek kalmaksızın, Web tarayıcınızı kullanarak veya mobil uygulama üzerinden eş zamanlı ve canlı sunumlara internet üzerinden kolayca erişebilirsiniz. Tarafımızdan size ulaştırılacak olan katılım kodunu kullanarak veya katılım linkini tıklayarak eğitime dahil olabileceksiniz.
Eğitimler Ne Zaman Gerçekleşecek?
Eğitimler yeterince kayıt alındıktan sonra tarihlendirilecektir. Eğitimin tarihi ve katılım kodu/linki ilgili eğitime kayıt olanlara gönderilecektir.

Sosyal Bilimler

1Orta Asya Türk Tarihi Litaratür Taraması
Orta Asya Türk tarihi, kültürü ve medeniyetlerine ait var olan kaynak ve belgelerin araştırılarak incelenmesi, yazılan eserlerin ve belgelerin tarihimize etkileri.
2Metin Analizi
Metin analizi, veri kaynağı olarak kabul edilen veri madenciliği (data mining) çalışmasıdır. Bir başka deyişle, bir metin üzerinden yorumlama, analiz ve sentezleme yöntemlerini kullanarak yeni veri elde etmeyi amaçlamaktadır. Metin madenciliği, metinlerin parçalara ayrılması, sınıflandırılması, karşılaştırılması, yorumlanması, sentezlenmesi ve sonuçta yeni bir bilgi üretilmesi veya sonuca ulaşılması olarak tanımlanabilir.
3Eleştirel Yaklaşım Stratejileri
Eleştirel düşünme, ne yapılacağı veya neye inanılacağı hakkında açık ve rasyonel düşünme yeteneğidir. Bağımsız ve yaratıcı düşünmeye katılma yeteneğini içerir. Eleştirel düşünme becerisine sahip biri aşağıdakileri yapabilir:

 • Fikirler arasındaki mantıksal bağlantıyı kurmak
 • Argümanları tanımlamak, kurgulamak ve değerlendirmek
 • Mantıksal tartışmalar üretirken karşılaşılabilecek uyumsuzluk ve genel hataları
 • Sistematik olarak problem çözebilen
 • Fikirlerin önemini ve uygunluğunu tanımlayabilir
 • Birsinin değerleri, düşünceleri ve inançları üzerine derinlemesine yorumlar yapabilir.
 • Analiz, yorum ve sentezlemelerden yeni fikirler üretme, yeni sonuçlara ulaşabilmek

Bu becerileri geliştirebilmek için çok farklı yöntemler kullanılabilir. Genel olarak baslagicta aşağıdaki stratejiler kullanılabilir.

 • Eleştirel düşünme, açık fikirli olarak bir konu veya problemi inceler.
 • Problem belirlemesi
 • Problem ile ilgili beyin fırtınasının yapılması, uzaman görüsünün alınması
 • Problemin nasıl çözülebileceğinin açıklanması
 • Tartışma baslığı ile ilgili ne anladıklarımızın, bize anlatılanların ve bunlar hakkındaki bizim düşüncemizin ne olduğunun listelenmesi
 • Araştırma için var olan kaynakların belirlenmesi
 • Araştırmanın zamanı, bitiş tarihi ve bunun çalışmayı nasıl etkileyebileceğinin tanımlanması
 • Kaynakça listesinin hazırlanması
 • Bilgi toplama surecinin başlaması
 • Toplanan bilginin tasnif edilmesi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması
 • Daha sonra toplanan bilginin, yorum, analiz ve sentez edilmesi
 • Sentezlenen bilginin yazılması ve yayımlanması

Akademik Gelişim

1Bilimsel Araştırma Metotları ve Raporlama
Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

 • Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri
 • Bilimsel araştırma yöntemleri (Nitel ve Nicel Araştırmalar)
 • Bilimsel araştırmada kullanılan ölçme araçları
 • Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri
 • Geçerlilik ve güvenirlik kavramları
 • Araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi
 • Araştırma ve Raporlama Uygulaması
2Bilimsel Araştırma ve Sunum Etiği
Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

 • Etik ve meslek kavramı
 • Etik kuramları
 • Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri
 • Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
 • Yayın etiği ve temel ilkeleri
 • Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
 • Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması
3Etkili Sunum Teknikleri

Bilimsel veya profesyönel ortamlarda (çalıştay, konferans, sempozyum vb.) etkili bir şekilde sunum yaparak bilgiyi aktarabilmek.

Proje, poster ve sunum hazırlamada dikkat edilecek noktalar. Proje, Poster, Sunum/Sunuş nedir, nerlerde kullanılır, niçin önemlidir, amaç ve hedeflerin belirginleştirilmesi. Sunumun hazırlama aşamaları. Sunuş metni ve slaytların düzenlenmesi. Poster ve proje hazırlama.

 • Liderlik Kavramı Beden Dili
 • Bilimsel bakış açısı ve yaşamdaki önemi
 • Araştırmada “Kritik ve Analitik Yaklaşımla” doğru kaynak kullanımı
 • Etkili sunum oluşturma materyalleri
 • Etkili bir Sözlü sunumda dikkat edilecek hususlar
 • Özet hazırlama ve Akademik Poster sunum tekniği
 • Sunumda Ortam ve Hedef kitle faktörleri
">
4Araştırma Sorusu Oluşturma ve Hipotez Kurma
Bilimsel araştırma, araştırmacının içinde bulunduğu toplumu ve çevreyi tanımak, bilimsel sorunlara çözüm yolları bulmak ve yeni keşif ve icatlarda bulunmak için giriştiği belli bir disiplin içerisinde sistematik bir uğraştır. Bu süreç içerisinde araştırmaya temel teşkil edecek olan araştırma sorusu ve muhtemel cevabı içeren hipotezi kurgulamak önemlidir. Bu dersin amacı, araştırma sorusunun şekillenme süreçleri, 'beyinde ampülün yanması', çalışma konusunun ne olabileceği ve ilgili hipotezin nasıl kurulacağı konularında katılımcılara kazanımlar sağlamaktır. Bu süreçte sistemli çalışmalar yoluyla konuya ve sorunlara ilişkin deney dizaynları, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ve toplanan verilerin analiz edilip, sonuca ulaştırılması bu dersin konuları arasındadır.
5Araştırma Metotları
Araştırma metotları, yeni bilgilerin ortaya çıkması veya bir konunun daha iyi anlaşılması için verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması için kullanılan stratejiler, süreçler veya teknikler olarak tanımlanabilir. Veri toplama aşamasında farklı araçlar ve araştırma yöntemleri vardır. Bunlar kısaca, kütüphane araştırması, veri toplama yöntemi, gözlem, anketler, mülakat, odak grup çalışmaları, deneyler, ikincil veri analizi, arşiv çalışması ve diğer benzer yöntemlerdir. Araştırmacı, bir soruyu cevaplamak veya bir konuyu genişletmek için bu yöntemlerden birisini veya bir kaçını kullanabilir.
6Atıf ve Etik
Oluşturulan araştırma sorusuna temel teşkil eden hipotezi test etmek amacıyla kurgulanan araştırma süreçleri esnasında, mevcut literatürden faydalanma ve süreçleri tamamlama ile ilgili iş paketlerinde evrensel anlamda atıf nasıl yapılır, etik çerçeve nasıl çizilir sorularının cevapları bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Eğitim Takvimi

 • Araştırma Sorusu Oluşturma

  18.06.2019 Saat 21:00
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları

  20.06.2019 Saat 20:30

Yeni eğitim konularımızı bekleyin