Ahvâli’l-Kulûb Risaleleri Tahlili Yazarlık Atölyesi – Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

Ahvâli’l-Kulûb Risaleleri Tahlili Yazarlık Atölyesi

Ahvâli’l-Kulûb Risaleleri Tahlili Yazarlık Atölyesi
(Miftahu’l-Kulûb, Emrazi’l-Kulûb, Esrâri’l-Kulûb)

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

10 Kasım 2021

Üniversite öğrencisi genç hanımlara yönelik online olarak düzenlenen atölyemiz 10 Kasım 2021 tarihinde başlayacaktır. Katılım için kayıt formu üzerinden 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.

Atölyenin amacı; kalbin fiillerinin namaz, oruç, zekât, abdest gibi bedenin fillerinden üstün olduğu konusunda din âlimleri görüş birliği içerisindedir. Hadis-i şerifte “Vücutta bir et parçası vardır; o iyi olursa bütün beden iyi, kötü olursa bütün beden kötü olur, bu et parçası kalpdir.” (Buhâri, ‘İman’,39) denilmesi, Kur’an’da selim kalbin ve Allah’a gönül vermenin vurgulanması (Şuara 26/89, Kâf 50/33) söz konusu görüş birliğinin dayandığı delillerdir. Bu atölye ile hem bu literatür tanınacak hem de ibadetlerden de üstün sayılan kalbin hallerine dair bilgiler edinilecektir.

Her çarşamba saat 20.30 ile 22.00 arasında on iki oturum şeklinde gerçekleşecektir. Atölyeye; konuya ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden toplam 25 öğrenci kabul edilecektir.

Atölyeye devamlılık esastır; katılımcılardan kitap tahlili çalışmalarını düzenli olarak yapmaları beklenir.

Kayıt formu için tıklayınız

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer

1967’de Tokat/Niksar’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988’de mezun oldu. Marmara İlahiyat Fakültesi’nde ‘Merâtibü’l-Vücûd Hakkında Üç Risâle’ isimli teziyle yüksek lisansını, ‘XIX. Asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf’ isimli teziyle 2001’de doktorasını tamamladı. 2008’de doçent oldu ve 2009-2014 arası Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde çalıştı. 2010 yılında Suriye’de, 2011 yılında Bosna’da bulundu. 2014’de profesör oldu. 2011-2018 yılları arası Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi ve dekan olarak çalıştı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde çalışmaktadır.

Apjir-Academic Platform Islamic Research dergisinin halen editörlüğünü yürütmektedir. Merkezi Ürdün’de bulunan Arap Düşünce akademisi üyesidir. 19. asırda Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Şeyh Sa’deddin Cebavi ve Sa’dilik, Tarikatlarda Evrad Literatürü gibi kitapları yanında çok sayıda kitap, makale ve çevirisi bulunmaktadır. Çalışmalarını tasavvuf tarihi, tasavvuf düşüncesi, Türk modernleşmesi, Türk toplum yapısı, koruyucu sosyal hizmet, manevi bakım hizmetleri, postmodernizm ve din alanlarında yürütmektedir.

Tahlil Edilmesi Planlanan Eserler ve Haftalık Ders Programı

 

HAFTA DERSİN KONUSU TAHLİL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KİTAPLAR
1 Kalp Süleyman Uludağ, ‘Kalp’, (fuâd, sadr, lüb, nühâ ve rû’)İslam Ansiklopedisi İlgili Maddeler.
Osman Oral, “Maturidi’de Kalbin Yaratılış Hikmeti”, Mehmet Akif Ersoy Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi.
Mevlüt Uyanık, “Epistemolojik Bir Dirilişe Doğru, Kalbin Anlaması”, Dini Araştırmalar 1/1 1999.
Bedriye Reis, “Kuşeyrî’nin Letâifü’l-İşârâtı Bağlamında Kalbin İdrakı”, İTOBİAD, 2019.
Yasin Pişgin, “Kur’an’da Kalbin Akledişi: İman”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Temmuz 11, 2013.
Dr. Mehmet Yavuz Şeker, “İtmi’nan Ayeti Özelinde Kalbin Zikri ve Sükûneti”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2013).
2 Osman Oral, Mâturîdî’ye Göre Kalp Mühürlenmesinin Psikososyal Sebepleri, Turkish Studies.
Çelik İ. “İslam’da İnanç Hürriyeti, Beşeri İrade ve Kalbin Mühürlenmesi” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991.
Halil İbrahimŞimşek, “Tasavvufta Kalbin Kirlenmesi ve Temizlenmesi Konusu”, Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi.
3 Kalp İmam Gazali, Kalbin Sırları ve Faziletleri, Çelik Yayınları.
İmam Gazali, Kalbin Halleri, Semerkand Yayınevi.
Mehmet Erol Kuloğlu, İmam Gazali ve Kalbin Keşfi, Tutku Yayınevi.
Cennet Ceren Çavuş, İmam Gazali’nin İhya’sında Akıl ve Kalp, (Yüksek Lisans Tezi)
Özçelik M., İmam Gazali’de Nefsin Tezkiyesi ve Kalbin Tasfiyesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
4 Kalp Hakim Tirmizi, Kalbin Anlamı, Çev. Ekrem Demirli, Hayy Kitap.
Hakim Tirmizi, Kalbini Bul, Nefs Terbiyesi ve Allah’a Yakın OlmanınGüzelliği (trc. Hacı Bayram Başer), Hayy Kitap
Hakim Tirmizi, Allah’a Yakınlığın Dereceleri, (Z. Tiryaki, Hayy Kitap.
5 Kalp Sülemi, Ebu Hüseyin Nuri, Harraz, İbn Bakuye, Şakik Belhi, Tüsteri, Kalplerin Makamları, (Seçme Metinler, Haz. Hacı bayram Başer) Hayy Kitap
Muhammed Osman, Basiretü’s-salikin : (Erenlerin Kalb Gözü). çev. Ali Arslan. İstanbul: Arslan Yayınları, 1972. 295.
Ataullah İskenderi, Tacü’l-Arus (Gelin Tacı), Üsküdar Yay.
6 Kalp Robert Frager, Kalp, nefs ve ruh : tekamül, denge ve uyumun sufice psikolojisi; çev. İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek Yayıncılık.
Frithjof Schuon, Kalp gözü : metafizik, kozmoloji, manevi hayat. (çeviren Nebi Mehdiyev), İnsan Yayınları.
Kabir Helminski, Bilen Kalp: Ruhsal Dönüşümün Sufi Yolu. çev. Refik Algan, Dharma Yayınları.
Michaela Mihriban Özelsel. Kalbe Yolculuk : Alman Psikoloğun hac günlüğü bir manevi uyanış hikayesi, Kaknüs Yayınları, 2003.
7 Kalp Sıddık Naci Eren. Kalplerin anahtarı, Şelale Yayın Dağıtım.
Haluk Nurbaki Kalb ve ötesi, Yeni Asya Yayınları.
Mustafa Öztürk. Kalp gözü, Sönmez Neşriyat.
8 Kalp Sadreddin Şirazi, İnsan Nasıl Kurtulur (Muhammed Bedirhan) Hayy Kitap
Hakîm Tirmizî, (320/932) Kalplerin anahtarı “Hatmü’l-Evliya” kitabı = Hatmü’l-evliya, Hakikat Yayıncılık.
Muhasibi, Nefsin Terbiyesi, Hayy Kitap.
Sofyalı Bali, 7 Makam 7 Nefs, Hayy Kitap.
Fahreddin Iraki, Lemeat/Parıltılar, Büyüyenay Yayıncılık.
Şems-i Tebrizi, Dirilt Ölüyü O Kalbindir, Büyüyenay Yayıncılık.
9 Kalp Muhammed Salih el-Müneccid, Nefis terbiyesi: kalp amelleri, Beka Yayıncılık.
Muhammed Rahmi Efendi Kalp aleminden sohbetler = Tefcirü’t-tesnim fi kalbin selim, Muallim Neşriyat.

Mustafa Hikmet Gülerman, Miftahü’l-kulub : Kalplerin Anahtarı, Ak Kitabevi.

10 Kalp Şeyhulislâm İbn Teymiyye, Kalp amelleri (et-Tuhfetü’l-Irakıyye fî’l-a’mali’l-kalbiyye), Guraba Yayıncılık.
İbn Cevzi, Kalbin ilacı, (ed-Dâu ve’d,devau) Polen Yayınları.
Ebul Ferec İbnul Cevzi, Hevanın Kınanması Zemmul Heva, İtisam Yayınları.
Molla Sadra, Kalbin Uyanışı, Önsöz Yayınevi.
11 Kalp Ramazan Emektar. Tasavvufta kalp kavramı ve önemi. (YL Tezi) Selçuk Üniv. Tasavvuf Bilim Dalı.
Muhammed Sadık, Nefsin Şehirleri/Risale-i Mahbûb, Büyüyenay Yay.
Louisa Young, Kalbin Kitabı, Drahma Yayıncılık.
Hamza Yusuf, Kalbin Simyası: Manevî Yaralara Çare Bulmak, Timaş Yayınları.
Hasan Mengüç, Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter, Destek Yayınları.
İleri Okumalar Ömer Yıldız, Kalb risalesi, Umran Yayınları.
Siraceddin Önlüer, Kalp alemi : kalbin salih amelleri, Semerkand Yayınları.
Siraceddin Önlüer, Kalbin Hastalıkları, 1-4, (Gaflet, kibir, haset, riya..) Semerkant Yayınları.
Muzaffer Ozak, Ziynet-ül-kulub (kalplerin ziyneti): aşık sohbetleri ve evradı şerifeler; Aşki divanı,Salah Bilici Kitabevi.
Muhammed Emin Kürdi Erbili, Kalblerin nuru tasavvuf, İhya Kitabevi..
Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’ın kalbi, Gelenek Yayıncılık.
Ahmet Yaşar. Varlık dairesinin kalbi, Beşikçi Yayınları.

 

Paylaş:
Üye Ol